Izdevumi un tāmes

Pamatbudžeta apakšprogrammas „Konkurences politikas ieviešana” tāme


Konkurences padomes amatpersonām izmaksātais atalgojums (tajā skaitā arī atalgojums par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu), un informacija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.

Konkurences padomes ierēdņu un darbinieku mēnešalgu nosaka, klasificējot amatus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, ņemot vērā katalogā amatam atbilstošo mēnešalgas grupu un personas kvalifikācijas pakāpi.

Personu kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši individuālā darba kvalitātes rādītājiem un darba pieredzei valsts dienestā.

Kārtību, kādā publisko informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un tās apmēru sadalījumu pa amatu grupām, nosaka 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām (bruto (pirms nodokļu nomaksas), eiro):

N.p.k.

Amatu saime,
līmenis

Amata nosaukums 

Amatu
skaits

Mēnešalgas
diapazons

Vidējā
mēnešalga

1.

1, IVB

Konkurences padomes priekšsēdētājs

1

2264

2264

2.

35, V

Konkurences padomes loceklis

2

1917

1917

3.

26.3, VIA

Izpilddirektors

1

1917

1917

4.

21, VA

Izpilddirektora vietnieks-
Juridiskā departamenta direktors

1

1647

1647

5.

26.3, V

Departamenta direktors

3

1647

1647

6.

26.3, V

Departamenta direktora vietnieks

3

1500

1500

7.

1, IIB

Nodaļas vadītājs

1

1525

1525

8.

10 IV

Nodaļas vadītājs

1

1500

1500

9.

24, III

Nodaļas vadītājs

1

1000

1000

10. 21, IV Nodaļas vadītājs 1 1382 1382

11.

21, IV

Departamenta direktora vietnieks

1382

1382

12.

40, III

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1140

1140

13. 10 III Vecākais ekonomists 1 1140 1140

14.

30, IVA

Personāla vadītājs

1

1140

1140

15.

21, IV

Vecākais juriskonsults

1

1090

1090

16.

21, IIIB

Vecākais juriskonsults

2

1210

1210

17.

26.3, IV

Vecākais eksperts

10

1210-1421

1316

18.

19.2, II

IT administrators

1

1200

1200

19.

24, II

Komunikācijas speciālists

1

850

850

20. 21, IIB Juriskonsults 3 750 750
21. 21, IIIA Jurists 1 994 994
22. 26.3, III Eksperts 7 750-990 870
23. 2, IIA Pārvaldes vecākais referents 1 720 720
24. 18.3, II Vecākais lietvedis 1 850 850
25. 38, III Sekretāre 1 750 750
26. 18.3, II Pārvaldes vecākais referents 1 750 750