Konkurences padomes darba prioritātes 2016.gadā

 

Skaidrīte Ābrama,

Konkurences padomes priekšsēdētāja

Konkurences padomes darba prioritātes 2016.gadā

Saskaņā ar darbības stratēģiju, Konkurences padome (KP) savu darbību fokusē trijos pamatvirzienos:

  • smagāko pārkāpumu, pirmām kārtām karteļu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, atklāšana un pārkāpēju barga sodīšana;
  • godīgas konkurences idejas veicināšana sabiedrībā, īpaši publisko personu vidū, tā sekmējot vienādus spēles nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem;
  • iestādes rīcībspējas stiprināšana un konkurences aizsardzības procesu efektīva vadība.

Apkopojot 2015.gada darbības rezultātus un lūkojoties uz aktuālajām norisēm tirgos, esam apzinājuši prioritāri veicamos darbus, lai iestādei uzticētos uzdevumus veiktu pēc iespējas efektīvi:

  1. Efektīvai pārkāpumu novēršanai – ne tikai pārkāpuma lietu rosināšana, bet arī alternatīvi risinājumi.

Atbilstoši 2015.gadā apstiprinātajai Lietu prioritizācijas stratēģijai, lemjot par lietu izpētes uzsākšanu, KP vērtē iespējamā pārkāpuma smagumu, ietekmi uz tirgu un sabiedrības interesēm, kā arī to, vai konkurences problēmu ir pieļaujams novērst alternatīvā veidā. 2015.gadā KP pabeidza 12 lietas, izmeklējot aizliegtas vienošanās un tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu. Savukārt, pildot uzņēmējiem un NVO doto solījumu, mazāk būtiskos pārkāpumus neesam atstājuši nepamanītus, bet gan veiksmīgi risinājuši, izmantojot alternatīvas metodes bez formālas lietas rosināšanas. Tā pērn 11 brīdinājumi 29 uzņēmumiem aizstājuši tikpat daudz iespējamu ierosinātu karteļa pārkāpumu lietu, savukārt trīs veiksmīgi īstenotas mediācijas efektīvi novērsušas dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Sekmīgā 2015.gada pieredze stiprina pārliecību par iestādes izvēlēto prioritizācijas metodiku.


  1. Latvijas un ES budžeta līdzekļu aizsardzība, apkarojot karteļus iepirkumos.

Nu jau nepārtrauktā secībā 2015. bija kārtējais gads, kad Latvijā visbiežāk konstatētais konkurences tiesību pārkāpums bija publisko iepirkumu pretendentu kartelis. Dati nedod iemeslu domāt, ka 2016.gadā šādu pārkāpumu būs mazāk, tomēr vērojamas pozitīvas tendences, ar ko jārēķinās tirgus dalībniekiem. KP, mērķtiecīgi organizējot dažādas apmācību programmas, aizvien biežāk par karteļiem un citiem pārkāpumiem informē paši uzņēmēji, publisko iepirkumu rīkotāji un tiesībsargājošās un uzraudzības iestādes. Tā 2015.gadā no publiskām personām saņemts divreiz vairāk ziņojumu nekā 2014.gadā. Ar anonīmās ziņošanas rīku KP mājaslapā pērn pienākusi informācija par apmēram 20 iespējamiem pārkāpumiem. Tāpat esam saņēmuši vienu iecietības ziņojumu. Tāpēc šogad aktīvi turpināsim izglītot un informēt, jo tā varam ilgtermiņā uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Ir svarīgi popularizēt iecietības programmu, lai dotu iespēju kartelī iesaistītajiem mainīt rīcības modeli ilgtermiņā. Tāpat turpināsim skaidrot aizliegtu vienošanos pazīmes Latvijas budžeta un ES struktūrfondu apsaimniekotājiem un uzraugiem.


  1. Atbildīga apvienošanos uzraudzība.

Sagaidāms, ka 2016.gadā turpināsies īpaši pēdējos divos gados pieaugusī uzņēmumu apvienošanās tendence. 2014. un 2015.gadā KP izvērtēja 32 uzņēmumu apvienošanās, kas kopumā ietekmēja 24 nozares un 73 uzņēmumus ar aptuveni 3 miljardu eiro kopējo apgrozījumu. Visi lēmumi ir bijuši atļaujoši (vienā gadījumā – nosakot apvienošanās dalībniekiem saistošus strukturālos pienākumus), jo apvienošanās nodrošināja konkurences saglabāšanu vērtētajos tirgos un bija vērstas uz efektivitātes kāpināšanu.

Visizteiktākā nozares iekšējā konsolidācija bija Latvijas degvielas mazumtirdzniecībā, ko izraisīja mazo uzņēmumu savstarpējā sadarbība un jaudu apvienošana, kā arī sniedzamo papildus pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, radot iespēju stiprināt savas tirgus pozīcijas attiecībā pret tirgus līderiem.

Savukārt Latvijas pārtikas ražošanas, galvenokārt piena pārstrādes uzņēmumu starptautiskās pārņemšanas, kā arī iekšzemes apvienošanās bija pamatotas ar eksporta kapacitāšu palielināšanas un mērķi stiprināt pozīcijas starptautiskajos tirgos.

Turpmāk nozīmīgas apvienošanās sagaidāmas nozarēs ar lielāko kopējo ieguldījumu apjomu, jo attiecīgie tirgi jau ir pierādījuši savu pievilcīgumu nacionālajiem un starptautiskajiem investoriem.


  1. Tirgus uzraudzības.

Līdztekus pārkāpumu un tirgus dalībnieku apvienošanās lietām KP, izmantojot tirgus uzraudzību instrumentu, turpinās analizēt konkurences apstākļus, tirgus attīstības tendences un barjeras uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijas patērētājiem un tautsaimniecībai svarīgākajās nozarēs. Iestāde pabeigs pērn iesāktās un uzsāks virkni jaunu uzraudzību, padziļinot pētījumu tvērumu, fokusu un detalizācijas pakāpi. Veicot kompleksus tirgus pētījumus, KP vispusīgi vērtēs gan tirgus un nozares ietekmējošus faktorus, gan regulējuma un publisko personu darbību ietekmi.

2015.gadā KP padziļināti izvērtēja vairākus konkrētos tirgus plašā Latvijas nacionālās tautsaimniecības nozaru spektrā, izmantojot inovatīvus datu iegūšanas, apstrādes un standartizēšanas instrumentus, kā arī pievēršoties normatīvā regulējuma un ekonomiskās situācijas padziļinātai analīzei. Rezultātā ir iegūta vērtīga informācija par tirgus struktūrām, ekonomiskām cēloņsakarībām un funkcionēšanas īpatnībām.

2015.gadā būtiskākās pabeigtās uzraudzības aptver elektroenerģijas tirdzniecību mājsaimniecībām brīvā tirgus apstākļos, mobilo sakaru pakalpojumu, apbedīšanas pakalpojumu, dažādu pārtikas preču izplatīšanas, mazumtirdzniecības un citus konkrētos tirgus. 2015.gadā KP sadarbībā ar Latvijas Banku pabeidza nozīmīgu pētījumu - piena un piena produktu piegādes ķēdes posmu savstarpējās cenu mijiedarbības novērtējumu. Vienlaicīgi veiktie pētījumi par dažādiem ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus aspektiem veicināja KP ekspertīzi par attiecīgo jomu, kas bija īpaši noderīga Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) izstrādāšanas un turpmākās piemērošanas gaitā.

2016.gadā KP specializēta iekšējā ekspertu darba grupa turpina apjomīgu tirgus pētījumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Latvijā. Papildus tam 2016.gada prioritārās nozares, kurās tiks veiktas uzraudzības, ir mazumtirdzniecība pēc NMPAL stāšanās spēkā, specifiski publiskie iepirkumi, farmācija, finanšu un transporta pakalpojumu tirgi.


  1. Dot zināšanas, kas aizsargā.

Lai ilgtermiņā preventīvi mazinātu konkurences pārkāpumu rašanos, arī 2016.gadā būtiski iestādes resursi tiks vērsti uz konkurences kultūras veicināšanu, ar dažādiem pasākumiem uzrunājot trīs galvenās mērķgrupas – uzņēmumus, publiskas personas un studentus.

Uzņēmumiem būs iespēja saņemt informāciju par konkurences pārkāpumu būtību, par korporatīvās atbilstības programmām un par iecietības programmu. Palīdzot stiprināt konkurētspēju, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem KP piedāvās iestādes darbā gūtās atziņas, vērtējot uzņēmumu efektivitātes rādītājus, informēs par apvienošanos un atļautu vienošanos kopīgai darbībai.

Publiskas personas KP konsultēs par konkurences jautājumiem, jo īpaši skaidrojot to lēmumu ietekmi uz konkurences vidi. Konkurences likums KP pilnvaro uzraudzīt komersantu darbības, lai tie nekropļo konkurenci, paredzot bargus sodus pārkāpumu gadījumā. Tomēr dažkārt vēl būtiskāku kaitējumu konkurencei spēj nodarīt publisku personu lēmumi, diskriminējot tirgus dalībniekus vai pat noslēdzot tirgus, tomēr šādus pārkāpumus Latvijas Konkurences likums joprojām nerisina. Ar katru gadu KP aizvien biežāk saņem sūdzības par publisko personu, it īpaši atsevišķu pašvaldību, rīcību, radot nepamatotas privilēģijas savām kapitālsabiedrībām un ignorējot konkurences neitralitātes principu. 2016.gadā KP darbības būs proaktīvas – iestāde aktīvi iestāsies par konkurences kropļojumu vai to risku novēršanu sektoros, kur publiskas personas ar saviem lēmumiem ietekmē konkurenci, kā arī veiks normatīvo aktu projektu un izstrādājamo politiku ietekmes novērtējumu. 2015.gada beigās KP publicēja un konferencē valsts un pašvaldību vadītājiem prezentēja Konkurences ietekmes novērtēšanas vadlīnijas. Arī 2016.gadā turpināsim publiskas personas informēt un izglītot par godīgas konkurences vides veidošanas nepieciešamību jebkurā nozarē, vai tā ir preses izdošana vai atkritumu apsaimniekošana, vai jebkura cita uzņēmējdarbības joma.

Savukārt mācību iestādes KP uzrunās, lai topošie uzņēmēji, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki un publisku funkciju veicēji jau skolas vai studiju laikā gūtu izpratni par konkurences pārkāpumu kā netaisnīgas ienākumu pārdales ekonomiski noziedzīgo būtību un līdz ar to – nepieļaujamību savā turpmākajā profesionālajā darbībā.


  1. Stiprināt normatīvo bāzi un padarīt ērtāku tās lietošanu gatavojot vadlīnijas.

2016.gadā, ļoti ceram, beidzot noslēgsies nu jau piecu gadu garumā ieilgušais Konkurences likuma grozījumu sagatavošanas, publiskās apspriešanas un apstiprināšanas process. Šie grozījumi ir nepieciešami efektīvai, mūsdienīgai konkurences aizsardzībai – gan uzņēmumiem, saņemot konkurences izvērtēšanas un nodrošināšanas pakalpojumu, gan konkurences pārkāpumos cietušajiem, atgūstot zaudējumus, gan konkurences uzraugiem, saskaroties ar aizvien sarežģītākiem un slēptākiem konkurences pārkāpumiem. Pēc Konkurences likuma grozījumu apstiprināšanas Saeimā KP uzsāks virkni saistīto tiesību aktu projektu, pirmām kārtām saistībā ar naudas sodu noteikšanu un apvienošanās noteikumiem sagatavošanu, konsultējoties ar uzņēmējiem, to apvienībām u.c. sadarbības partneriem.

2015.gadā KP uzņēmēju rīcībā nodeva rekordlielu skaitu vadlīniju – bez jau minētajām Lietu prioritizācijas stratēģijas un Konkurences novērtēšanas vadlīnijām, arī Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma vadlīnijas, Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīnijas, Mutvārdu uzklausīšanas procedūras vadlīnijas, tika papildinātas vadlīnijas Skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas).

2016.gadā, turpinot nodrošināt konkurences tiesību piemērošanas prakses vienveidību un saprotamību tirgus dalībniekiem, sagatavosim dažādus skaidrojošus, uzziņas materiālus, labās prakses apkopojumus. Pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm sagatavosim vadlīnijas Iecietības programmas ietvaros iesniegto ziņojumu izskatīšanas kārtībai, Izlīgumu, rakstveida apņemšanās un administratīvo līgumu noslēgšanai, aprakstu kārtībai, kādā KP nodrošina informācijas, kas attiecas uz advokāta sniegto juridisko palīdzību, konfidencialitāti, kā arī personu privātās dzīves neaizskaramību. Par šiem dokumentiem un KP praksi kopumā KP aicinās uz diskusijām tās rīkotajos forumos un apspriedēs ar tirgus dalībniekiem, NVO, juridiskās palīdzības sniedzējiem.


  1. Atbildība, izaugsme un sabiedrības vērtējums.

Mēs apzināmies atbildību sabiedrības priekšā par to, kā veicam sev uzticētos uzdevumus, un novērtējam sabiedrību, nozaru asociācijas un citas interešu grupas kā sadarbības partnerus, kuru interesēs KP darbojas. Turpināsim strādāt tā, lai mūsu darbības sabiedrībai būtu saprotamas un caurskatāmas.

KP ikdienas darbs ir sarežģītu juridisku un ekonomisku jautājumu risināšana, lai novērstu ekonomiskas netaisnības. Lai uzskatāmi parādītu iestādes darba rezultātus, balstoties uz labākās prakses piemēriem citās valstīs, KP ir izstrādājusi sabiedrības ieguvumu no konkurences politikas ieviešanas kvantitatīvās novērtēšanas metodoloģiju. Ar aprēķinu rezultātiem, kas atspoguļo atdevi no iestādes darbībā ieguldītās budžeta naudas, KP iepazīstinās arī sabiedrību.

KP tiecas uz pozitīvu novērtējumu un vienlaikus novērtē objektīvu kritiku, lai uzlabotu savu darbību. 2015.gadā iestāde saņēmusi augstu starptautisku novērtējumu – pirmo reizi KP kā “iespējams, labākā konkurences tiesību piemērotāja reģionā” tika iekļauta prestižajā Global Competition Review ikgadējā reitingā, kurā no apmēram 140 pasaules konkurences iestādēm tikai 36 atzītas par vadošajām savu darba rezultātu un organizācijas efektivitātes uzlabojumu dēļ. Arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 2015.gadā Latvijas pievienošanās procesa ietvaros izvērtēja Latvijas konkurences politiku un sniedza atzinīgu vērtējumu Konkurences padomes darbam. Starptautiskā atzinība mums ir spēcīgs stimuls turpināt iekšēji stiprināt savu veiktspēju. 2015.gadā esam standartizējuši procesu efektīvu vadību no iesnieguma par iespējamo pārkāpumu vai apvienošanās ziņojuma saņemšanas līdz gala lēmuma sagatavošanai un sabiedrības informēšanai. Tādējādi panākts, ka visi posmi šajā apjomīgajā procesu virknē, ņemot vērā izpētē iesaistīto darbinieku atšķirīgās funkcijas un laika resursus, notiek saskaņoti un maksimāli efektīvi. KP darbības kvalitātes novērtēšanai ieviestās tirgus dalībnieku aptaujas pēc katra apvienošanās ziņojuma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sniedz lielākoties pozitīvu vērtējumu procesu virzībai iestādē, tai skaitā saziņai starp KP ekspertiem un procesu dalībniekiem.

2016.gadā lielu vērību veltīsim jaunu darba metožu ieviešanai, attīstot projektu vadības principu izmantošanu izpētes lietās un tirgus uzraudzībās. Pilnā apjomā uzsāksim pāreju uz iekšēju dokumentu apriti elektroniskajā vidē. KP tirgus dalībniekiem jau pašlaik nodrošina iespējas iesniegt un saņemt dokumentus elektroniskā formā.

Apzinoties, ka KP pamatfunkciju sekmīga izpilde ir atkarīga tikai no tā, cik zinoša, pieredzējusi un entuziastiska ir darbinieku komanda, iestādei būtisks izaicinājums būs jau tā nepietiekamā un 2016.gadā samazinātā finansējuma apstākļos nodrošināt darbiniekiem motivējošu darba vidi, minimizējot darbinieku aizplūšanu uz labāk apmaksātām darba vietām publiskajā un privātajā sfērā.


 

2016.gadā KP atbilstoši savā stratēģijā definētajām pamatvērtībām turpinās taisnīgi, profesionāli un neatkarīgi pildīt savu misiju, veidojot godīgas uzņēmējdarbības vidi sabiedrības interesēs. Izmantosim visus mūsu rīcībā esošos ietekmēšanas, informēšanas un sadarbības mehānismus, lai spēcīga konkurence būtu jebkurā tautsaimniecības nozarē, vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc aicinām ne tikai uzņēmējus un to apvienības, bet ikvienu Latvijas iedzīvotāju uz sadarbību, atbalstu un saziņu. Būsim priecīgi tikties un saņemt gan konstruktīvu kritiku un ieteikumus KP darba pilnveidošanai, gan arī sniegt skaidrojumus par interesējošiem konkurences jautājumiem.