Burti
A  A  A

Par mums

Prioritātes

Konkurences padomes darba prioritātes 2017. gadā

KP mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, kā arī veicināt konkurences attīstību sabiedrības interesēs.

Mūsdienu tirgus ir dinamisks un nepārtraukti mainīgs, tieši tādēļ ierobežotu resursu apstākļos ir nepieciešams veidot tādas darba prioritātes, kas sniedz lielāko ieguvumu godīgas, vienlīdzīgas un brīvas konkurences attīstībai visos tautsaimniecības sektoros.

1. KP darbība aptvers trīs pamatvirzienos:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

2. Nosakot 2017. gada prioritātes un izdevumus, KP balstījās uz:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

3. Atbilstoši sabiedriskās domas pētījuma datiem, saņemtajiem iesniegumiem un dažādos līmeņos veidotām diskusijām, sabiedrība aicina KP risināt divas aktuālas konkurences problēmas, kas identificētas nozarēs un tirgos, - publisku personu iesaistīšanos komercdarbībā, kropļojot konkurenci, un iepirkumu karteļu veidošanu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

4. Absolutā prioritāte - smagāko konkurences tiesību pārkāpumu - aizliegumu vienošanās un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas - atklāšana

Zīmīgi, ka SDP 2016 ir uzsvērta KP represīvās funkcijas nozīme komersantu uzvedības maiņā un disciplinēšanā. Tā, no KP darbībām ar visefektīvāko ietekmi uz konkurences situācijas uzlabošanu tirgos tiek atzīti KP pieņemtie lēmumi par atklātiem KL pārkāpumiem (62% uzņēmēju), kā otra efektīvākā KP darbība minēta soda piemērošana par KL pārkāpumiem (52% uzņēmēju piešķir prioritāti), turklāt 60% uzņēmēju uzskata, ka KP piemērotie sodi ir samērīgi.

Vienlaikus mazāk būtiskus konkurences pārkāpumus KP turpinās novērst, izmantojot alternatīvās metodes, bez formālas lietas risināšanas. Proti, ar brīdinājuma procedūru iespējamu aizliegtu vienošanos gadījumos un pārrunu procedūru iespējām dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos.

5. Apvienošanos un paziņotu vienošanos ziņojumu izvērtēšana arī turpmāk būs nozīmīga KP funkcija, ja ar valstisku apvienošanās kontroli tiek uzraudzīta un nodrošināta efektīvas konkurences saglabāšana preču un pakalpojumu tirgos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

6. KP turpinās uzraudzīt par pārkāpumiem pieņemto lēmumu izpildi, lai konstatētās tirgus deformācijas tiktu izbeigtas un uzliktie naudas sodi samaksāti valsts budžetā.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

7. Attiecībā uz tirgu uzraudzību, KP prioritāri pētīs tādus sektorus kā enerģētika, digitālā ekonomika, farmācija, banku pakalpojumi, publiskie iepirkumi, mazumtirgotāju un pārtikas piegādātāju attiecības.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

8. Būtiska vieta KP izmeklēšanas darbībām būs daudzveidīgam konkurences kultūras veicināšanas pasākumu klāstam, lai preventīvi novērstu pārkāpumu rašanās iespējamību.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

9. KP precizēs virkni normatīvo aktu un publicēs jaunas vadlīnijas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

10. KP turpinās aktīvu līdzdalību starptautiskos forumos, veicinot Latvijas starptautisko atpazīstamību, popularizējot iestādes pieredzi un stiprinot izmeklēšanas spēju, gatavojoties konkurences politikas jauniem izaicinājumiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!

11. 2017. gadā KP paliks uzticīga savām pamatvērtībām - darboties taisnīgi, profesionāli un neatkarīgi, lai veidotu gadīgas uzņēmējdarbības vidi visas sabiedrības interesēs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id fugit architecto a ullam. Iure at et nihil, expedita blanditiis voluptatum veniam repellendus magnam voluptate libero rerum quisquam beatae, accusamus eveniet!


    Skaidrīte Ābrama
     Konkurences padomes priekšsēdētāja


Pēdējo gadu darba prioritātes

20170616_al_knaufnorgips.pdf

270.21 KB

pilsetas_linijas_rakstveida_apnemsanas.pdf

0.98 MB